Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

// // Góp ý

Hội Thánh công giáo

Lesley-Anne Knight của hội Caritas Internationalis:

[trích lời Đức Thánh Cha Benedict 16] “Đừng nên dùng [việc làm] từ thiện (charity) làm phương cách để kết nạp người ta vào đạo”. Nhưng, như thế không có nghĩa rằng ta tránh làm chứng về tình yêu của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại, qua việc làm của chúng ta.

Người Kitô hữu biết khi nào là lúc cần nói về Chúa, và khi nào nên im lặng, nhường lời cho tình yêu.

Noi gương vị Chủ Chiên Trọn Lành, đức mến (charity)  của chúng ta được tỏ ra cho mọi người, và do đó Hội Thánh của chúng ta là Hội Thánh Công giáo (“công” như trong “công chúng”, tức là “bao gồm tất cả”). Cho nên, hơn ai hết, người Công Giáo không có cớ gì để kỳ thị, dù là kỳ thị (thù ghét) tôn giáo, hay sắc tộc, hay đảng phái.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét