Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

// // Góp ý

“Tôi tin; xin cứu lấy những người thân tôi đang không tin”

Nghe Lời Chúa sáng nay (Mk 9:14-29) và Chúa Nhật (Mt 5:38-48) hôm qua, nghĩ đến những người thân, và nghĩ đến nước Việt Nam.

38 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.
43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
(Matthew 5:38-48)

Câu 24, chương 9 trong phiên bản Anh ngữ của Phúc Âm theo Thánh Mác-cô (Mark) ghi: “I believe; help my unbelief”. Bản Việt ngữ dịch là “"Tôi tin! xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!” Mà tôi lại hiểu là, “Tôi tin; xin cứu lấy người thân tôi đang không tin”.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét